การจัดหาที่เรียนให้นักเรียนที่ยังไม่มีที่เรียน ปีการศึกษา 2567 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาที่ 4

     ตามประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 เรื่อง การจัดหาที่เรียนให้นักเรียนที่ยังไม่มีที่เรียน ปีการศึกษา 2567 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาที่ 4 โดยโรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์ได้รับการพิจารณาจัดสรรนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 7 คน และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 8 คน รายละเอียดตามบัญชีแนบท้ายประกาศ ในการนี้ ขอให้นักเรียนที่ได้รับการจัดสรรที่เรียน มามอบตัวเข้าเรียน ในวันศุกร์ที่ 5 และ วันเสาร์ที่ 6 เมษายน 2567 เวลา 8.30 - 16.00 น. ณ ห้องกลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์

1

2

3

4

5