กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

         
 

 

 

 นายชัยราวี   ลาผม

 ครู คศ.3

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

   
         

นางสาวมาลี   จิระธนวิทย์

ครู คศ.4

 

nutthapolนายณัฐพล   มีแก้วน้อย

 ครู คศ.3

 

Since-011-rachatorn resize resize

 นางสาวรัชต์ธร  สังขทิพย์

ครู คศ.2

 
       

นางวรรณลุ   จารุจิตร

ครู คศ.3

     

Since-010-sirinapa

นางสาวศิรินนภา   พรนภดล

ครู คศ.2

         

Career-009-patiya1

นางสาวภัทธิยา   การมาสม

ครู คศ.3

     

นายกิตติ   โสภาที

ครู คศ.3