งานพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา

โครงสร้างเวลาเรียน  มัธยมศึกษาตอนต้น ห้อง 1  กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ปีการศึกษา 2564-2565-2566) (คลิก)