หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล (คลิก)

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนฯ (คลิก)

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลฯ (คลิก)

แบบประเมินผลการปฏิบัติงานฯ (คลิก)

personrules Page 1

personrules Page 2

 

แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา