ผู้บริหารสถานศึกษา

   

002-nongnuch

   
   

 นางนงนุช นามภูษา

รองผู้อำนวยการ รักษาราชการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการโรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์

   
   

 

   
   

วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาโท (กศ.ม.) สาขา การบริหารการศึกษา

รับผิดชอบกลุ่มบริหาร วิชาการและทั่วไป

โทรศัพท์ 091-8068822 E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ดำรงตำแหน่งที่โรงเรียนนี้ตั้งแต่ 30 ตุลาคม 2563 จนถึงปัจจุบัน