กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

         
 

 

 

นางสาวรัชต์ธร  สังขทิพย์

ครู คศ.2

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

   
         

นางสาวมาลี   จิระธนวิทย์

ครู คศ.3

 

นายนิยม   ยอดแสวง

ครู คศ.2

 

นางสาวสุดากุล   จินตนา

ครู คศ.3

 
       

นายณัฐพล   มีแก้วน้อย

 ครู คศ.3

 

นางสาววรรณลุ   จารุจิตร

ครู คศ.3

 

Since-010-sirinapa

นางสาวศิรินนภา   พรนภดล

ครู คศ.2

         

นายชัยราวี   ลาผม

ครู คศ.3

 

Career-009-patiya1

นางสาวภัทธิยา   การมาสม

ครู คศ.2

 

นายกิตติ   โสภาที

ครู คศ.2 

         
   

Career-012-tanasin

นายธนะสิน  รอดทรัพย์

ครูอัตราจ้าง