กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

   

นางสาวภัทธิยา   การมาสม

ครู คศ.2

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

   
         

สิบเอกชาตรี  รับพร

ครู คศ.3

 

นางประสิทธิ์  เมืองชมภู

ครู คศ.2

 

นายชัยราวี   ลาผม

ครู คศ.3

         

 

นายกิตติ   โสภาที

ครู คศ.2

 

 

 

 

นายวีระชัย  เสนารักษ์

ครู คศ.1

         
   

Career-012-tanasin

นายธนะสิน  รอดทรัพย์

ครูอัตราจ้าง