กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

 

 

 

นายสุไกรฤกษ์  ลัดกรูด

ครู คศ.2

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

   

 

         

นางสาวณัฐวรรณ  เสตะกลัมพ์

ครู คศ.3

 

นางฑิติวรรณ   กิจแก้ว

ครู คศ.2

 

 

นางอัญรัตน์  ลีละเกียรติ

ครู คศ.1

 

         

นางสาวศิริพร   จำปา

ครู คศ.2

     

นายจำรัส  อนันต์กลยุทธ์

ครู คศ.1

         
   

นายพัชรพล  บัณฑิตเกตุมาลา

ครูอัตราจ้าง