กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

         
 

 

 

 

นางสาวรัชต์ธร  สังขทิพย์

ครู คศ.2

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

   
         

นางสาวมาลี   จิระธนวิทย์

ครู คศ.3

 

นายนิยม   ยอดแสวง

ครู คศ.2

 

นางสาวสุดากุล   จินตนา

ครู คศ.3

 
       

นางสาววัลฒนา   ศรีสวัสดิ์

ครู คศ.2

 

นายณัฐพล   มีแก้วน้อย

ครู คศ.2

 

นางสาววรรณลุ   จารุจิตร

ครู คศ.2

         

Since-010-sirinapa

นางสาวศิรินนภา   พรนภดล

ครู คศ.2

 

 

นายชัยราวี   ลาผม

ครู คศ.3

 

นางสาวภัทธิยา   การมาสม

ครู คศ.2

     

นายกิตติ   โสภาที

ครู คศ.2 

   
     

Career-012-tanasin

นายธนะสิน  รอดทรัพย์

ครูอัตราจ้าง