โครงสร้างการบริหาร

 

     
                              โครงสร้างการบริหารสถานศึกษา
 
   
            
                     
           001-chanin-3          
         

ดร.ชนินทร์ คะอังกุ

ผู้อำนวยการโรงเรียน

         
         

 

         
           Health-002-tawan          
         

 

นายถวัลย์  ศรีสุขะโต

ผู้ช่วยอำนวยการโรงเรียน

 

         
                     

Foreing-001-wanida
             
Social-001natawan resize
         
Career-002-prasit
               
Sceince-003niyom

นางวนิดา  เมตตาปก

หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ

 

นางสาวณัฐวรรณ เสตะกลัมพ์

หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล

         

นางประสิทธิ์ เมืองชมภู

หัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณ

 

นายนิยม ยอดแสวง

หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป