บทเรียนออนไลน์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

   บทเรียนออนไลน์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564      
    โรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์     
 

 

 

         
  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี      
             
   Since-011-rachatorn resize resize  นางสาวรัชต์ธร  สังขทิพย์  
 Since-010-sirinapa นางสาวศิรินนภา พรนภดล  
             
   Sceince-001-malee  นางสาวมาลี   จิระธนวิทย์  
 Career-007-chairavee  นายชัยราวี ลาผม  
             
   Sceince-003niyom  นายนิยม   ยอดแสวง    Career-009-patiya1  นางสาวภัทธิยา การมาสม  
             
  Sceince-006-sudakun นางสาวสุดากุล   จินตนา    Career-008-kiti  นายกิตติ โสภาที  
             
  Since-008-nutapol นายณัฐพล   มีแก้วน้อย    Career-012-tanasin  นายธนะสิน รอดทรัพย์  
             
  Since-009-wanloo นางสาววรรณลุ   จารุจิตร        
       
 

 

 

         
   กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์      
             
  Math-007-sukanda นางสาวสุกานดา แก้วกูล    Math-013-kanokpol  นายกนกพล จันทร์ดารัตน์  
             
  Math-014-srisuda นางสาวศรีสุดา สักทัด        
             
 

 

 

         
  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
             
   Social-005-siriporn  นางสาวศิริพร จำปา    Social-008jumrut resize

 นายจำรัส อนันต์กลยุทธ์

 
             
  Social-004-thitiwan นางฑิติวรรณ   กิจแก้ว   Social-007-watcharapol นายพัชรพล  บัณฑิตเกตุมาลา  
             
  Social-007aunyarut resize resize นางอัญรัตน์  ลีละเกียรติ        
             
 

 

 

         
  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
             
  Thai-001chatchada นางสาวชัชฎา   ภู่เพ็ชร์    Thai-014-pitchayanin นางสาวพิชญานิน เจริญสุข  
             
 

 

 

         
  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
             
  Foreing-001-wanida นางวนิดา   เมตตาปก    Foreing-019-hongfha1 resize  นางหงษ์ฟ้า  พานแก้ว  
             
   Foreing-006-vipa  นางวิภา   วัฒนเธียร    Foreing-027-nattaporn  นางสาวณัฐพร แว่นแก้ว  
             
  Foreing-0010-supaporn นางสาวสุภาภรณ์   วงศ์ใหญ่   Foreing-028-sasiporn

นางศศิพร สินธุ

 
             
 

 

 

         
  กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
             
  Health-003-sompob นายสมภพ อยู่สบาย   Health-002-tawan นายถวัลย์   ศรีสุขะโต  
             
 

 

 

         
   กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ      
             
   Art-008-vanlob resize  นายวัลลภ วงษ์เนียม    Art-009-nutaporn resize  นางสาวณัฐพร  ทิพย์เนตร  
             
  Art-010-Jumnong resize นายจำนง  กงจักร        
             
 

 

 

         
  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ  
             
  Career-013-weerachai resize นายวีระชัย  เสนารักษ์   Career-001-chatree สิบเอกชาตรี  รับพร  
             
  Career-002-prasit นางประสิทธิ์  เมืองชมภู