การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ OIT

การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ

(Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT)

โรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์  

  
  ข้อมูลพื้นฐาน
     01 โครงสร้างสถานศึกษา
     02 ข้อมูลผู้บริหาร
     03 อำนาจหน้าที่
     04 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาสถานศึกษา
     05 ข้อมูลการติดต่อ
     06 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
     07 ข่าวประชาสัมพันธ์
     08 Q&A
     09 Social Network
 
การบริหารงาน
     010 แผนดำเนินงานประจำปี
     011 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน ประจำปีรอบ 6 เดือน
     012 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
     013 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
     014 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
     015 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
     016 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
     017 E-Service
 
การบริหารเงินงบประมาณ
     018 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
     019 รายงานกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ
     020 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
     021 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
     022 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
     023 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
     024 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
 
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
     025 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
     026 การดำเนินตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
     027 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
     028 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
 
การส่งเสริมความโปรงใส
     029 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและความประพฤติมิชอบ
     030 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
     031 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
     032 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
     033 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
     034 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
     035 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
     036 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
     037 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
     038 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
     039 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
     040 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
     041 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
 
 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
     042 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในสถานศึกษา
     043 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในสถานศึกษา