บทเรียนออนไลน์
นายถวัลย์ ศรีสุขะโต


ลำดับ รายวิชา เข้าเรียน
1 ม.1 แบบฝึกหัดสุขศึกษา คลิก
2 ม.1 ใบงานที่ 2 คลิก
3 ม.2 แบบฝึกหัดสุขศึกษา คลิก
4 ม.2 ใบงานที่ 2 คลิก
5 ม.5 แบบฝึกหัดสุขศึกษา คลิก
6 ม.5 ใบงานที่ 2 คลิก
7 ม.6 สุขศึกษา คลิก
8 ม.6 แบบฝึกหัดสุขศึกษา คลิก
9 ม.6 ใบงานที่ 1.3 คลิก
9 ม.6 ใบงานที่ 1.4 (ส่งภายในวันที่ 25 มกราคม 2564) คลิก
10 คลิปวิดีโอ เรื่อง ทักษะการรำ คลิก
11 ม.6 ใบงานที่ 2.4 คลิก
12 นักเรียนทุกคนที่เรียนวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา กับ ครูถวัลย์ ศรีสุขะโต คลิก