บทเรียนออนไลน์
นางประสิทธิ์ เมืองชมภู


ลำดับ รายวิชา เข้าเรียน
1 เอกสารประกอบการสอนธุรกิจม 2 บทที่1 คลิก
2 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์ คลิก
3 ใบงานธุรกิจ ม.2 คลิก
4 ใบงานที่2 ม.2 คลิก
5 ใบงานที่3 ม.2 คลิก
6 แบบฝึกหัดวิชาเศรษฐศาสตร์ คลิก
7 แบบฝึกทบทวนความรู้ เรื่อง การจัดแสดงสินค้า คลิก