บทเรียนออนไลน์
นางสาวณัฐพร แว่นแก้ว


ลำดับ รายวิชา เข้าเรียน
1 จ21202 ภาษาจีนเบื้องต้น ม.1 คลิก
2 จ22202 ภาษาจีนเบื้องต้น ม.2 คลิก
3 จ23202 ภาษาจีน ม.3 คลิก
4 จ31204 ภาษาจีนพื้นฐาน ม.4 คลิก
5 ภาษาจีน ฟัง-พูด ม.4 คลิก
6 ภาษาจีน อ่าน-เขียน ม.4 คลิก
7 จ32204ภาษาจีนพื้นฐาน ม.5 คลิก