บทเรียนออนไลน์
นายจำนง กงจักร


ลำดับ รายวิชา เข้าเรียน
1 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 คลิก
2 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/2 คลิก
3 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/3 คลิก
4 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1 คลิก
5 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/2 คลิก
6 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/3 คลิก
7 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/4 คลิก
8 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1 คลิก
9 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/2 คลิก
10 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/3 คลิก


นายจำนง กงจักร


ลำดับ รายวิชา เข้าเรียน
1 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 คลิก
2 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/2 คลิก
3 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/3 คลิก
4 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/4 คลิก
5 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 คลิก
6 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2 คลิก
7 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/3 คลิก
8 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/4 คลิก
9 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/5 คลิก