บทเรียนออนไลน์
นางสาวชัชฎา ภู่เพ็ชร์


ลำดับ รายวิชา เข้าเรียน
1 ท21102 ภาษาไทย ม.1 คลิก
2 ท22102 ภาษาไทย ม.2 คลิก
3 ท.23102 ภาษาไทยพื้นฐาน ม.3 คลิก
4 ท31102 ภาษาไทยพื้นฐาน ม.4 คลิก
5 ท31202 ภาษาไทยการพูด ม.4 คลิก
6 ภาษาไทยการพูด ม.5 คลิก
7 ท.33102 ภาษาไทยพื้นฐาน ม.6 คลิก