การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ OIT

การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ

(Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT)

โรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์  

  
  ข้อมูลพื้นฐาน
     O1 โครงสร้างสถานศึกษา
     O2 ข้อมูลผู้บริหาร
     Oอำนาจหน้าที่
     O4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาสถานศึกษา
     O5 ข้อมูลการติดต่อ
     Oกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 
การประชาสัมพันธ์
     O7 ข่าวประชาสัมพันธ์
 
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
     O8 Q&A
     O9 Social Network
     O10 นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
 
การดำเนินงาน
     O11 แผนดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี
     O12 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน ประจำปีรอบ 6 เดือน
     O13 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
 
การปฏิบัติงาน
     O14 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
     O15 คู่มือหรือมาตรฐาน การให้บริการ
     O16 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
     O17 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
     O18 E-Service
 
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
     O19 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
     O20 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
     O21 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
     O22 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
 
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
     O23 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
     O24 การดำเนินตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
     O25 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
     O26 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
 
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
     O27 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและความประพฤติมิชอบ
     O28 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
     O29 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
     O30 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
 
นโยบาย No Gift Policy
     O31 ประกาศเจตนารมณ์ นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่
     O32 การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy
     O33 รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy
 
การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
    O34 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
    O35 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 
แผนป้องกันการทุจริต
    O36 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
    O37 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
    O38 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
 
มาตรการเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรม
    O39 ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
    O40 การขับเคลื่อนจริยธรรม
    O41 การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ
 
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน 
    O42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
    O43 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งในภายในหน่วยงาน