กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

   

นายเจษฎาภรณ์   สันวิลาศ

ครู คศ.2

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

   
         
   

นางสาวสุกานดา แก้วกูล

ครู คศ.2

   
         
   

 Math-012-kanista

นางสาวขนิษฐา การค้า

ครูอัตราจ้าง